Kolektyvinė 2 prekybos sistema. Kolektyvinių sutarčių registras ir kolektyvinių sutarčių registravimo tvarka


Sutartyje vartojamos sąvokos: 1.

EUR-Lex Access to European Union law

Mokymosi atostogos — kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso kolektyvinė 2 prekybos sistema. Pareiginės algos bazinis dydis — Sutartimi įtvirtinamas bazinis dydis, taikomas valstybės politikų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginėms algoms, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų atlyginimams, karių tarnybiniams atlyginimams ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms apskaičiuoti metais.

  • SAM atnaujino kolektyvinę sutartį su dalimi sveikatos sistemos profsąjungų | harmoningasgyvenimas.lt
  • Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nauja redakcija.

Profesinės sąjungos — Sutartį pasirašiusios profesinių sąjungų organizacijos ir jas sudarančios profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos nariai — Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų ir jas sudarančių profesinių sąjungų nariai — darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir valstybės tarnautojai, kurių darbo užmokesčiui apskaičiuoti yra taikomas pareiginės algos bazinis dydis, — profesinės sąjungos nariais tapę iki Sutarties pasirašymo.

Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas. Sutarties tikslas — plėtoti socialinę partnerystę, derinti Sutarties šalių interesus, reguliuoti pareiginės algos bazinį dydį, įtvirtinti papildomas garantijas profesinių sąjungų nariams, nustatyti geresnes biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo sąlygas ir skatinti Sutarties šalių bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.

Sutarties taikymas: 3. Sutarties II skyrius taikomas visiems, kuriems taikomas pareiginės algos bazinis dydis; 3.

SAM atnaujino kolektyvinę sutartį su dalimi sveikatos sistemos profsąjungų

Sutarties III skyrius taikomas profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis Sutarties priede pateiktu įstaigų sąrašu. Sutarties šalys įsipareigoja: 4. Profesinių sąjungų siūlymu spręsti klausimus, susijusius su Sutarties aiškinimu ir vykdymu; 4.

Sutartyje numatytais atvejais spręsti ir derinti klausimus, susijusius su pareiginės algos baziniu dydžiu, profesinės sąjungos narių papildomomis garantijomis, darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu ir socialinių partnerių bendradarbiavimo skatinimu.

Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir ar papildomas saugi prekybos sistema Vyriausybės nustatyta tvarka.

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius.

Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos nariams galioja skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

kolektyvinė 2 prekybos sistema

Vyriausybė įsipareigoja kartu su Lietuvos Respublikos metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikti įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu, Lietuvos Respublikos Seimui dėl: Vidaus tarnybos statuto priede nurodytų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visų kolektyvinė 2 prekybos sistema grupių minimalių pareiginės algos koeficientų padidinimo vidutiniškai 0,5; Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo 9—10 punktuose nurodytų valstybės tarnautojų pareigybių grupių minimalių pareiginės algos koeficientų padidinimo vidutiniškai 0,5; Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II—VII skyriuose nurodytų švietimo sektoriaus darbuotojų koeficientų intervalo panaikinimo, paliekant maksimalų koeficientą; Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų A, B ir C pareigybių lygių minimalių koeficientų padidinimo: C lygio pareigybės minimalus koeficientas — 4; B lygio pareigybės minimalus koeficientas — 4,3;       A lygio pareigybės minimalus koeficientas — 4,7.

Vyriausybė įsipareigoja kartu su Lietuvos Respublikos metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu atskirai nurodyti lėšų poreikį dėl Sutarties III skyriaus papildomų garantijų profesinių sąjungų nariams įgyvendinimo.

Profesinės sąjungos įsipareigoja: Vyriausybė įsipareigoja, prisistačius pirmai profesinių sąjungų organizacijai dėl nacionalinio ar šakos lygmens kolektyvinių derybų pradėjimo biudžetinėse įstaigose Darbo kodekso straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, informaciją apie tai paskelbti viešai Vyriausybės interneto svetainėje.

kolektyvinė 2 prekybos sistema

Darbdavio lygmens profesinės sąjungos, kurios yra Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų narės, pagal Darbo kodeksą turi teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją, turi teisę kartu su darbo taryba reikalauti konsultacijų su darbdaviu. Atsisakius darbo tarybai kolektyvinė 2 prekybos sistema tokiose konsultacijose, profesinė sąjunga gali tokia teise pasinaudoti viena. Sutarties IV skyrius įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną.

Kolektyvinių sutarčių registras ir kolektyvinių sutarčių registravimo tvarka

Sutarties IV skyriaus 10 punkto Sutarties 3. Derybų dėl naujos nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo ir pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo data suderinama m. I ketvirtį.

kolektyvinė 2 prekybos sistema

Pradėjusios derybas dėl naujos nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo, Sutarties šalys įsipareigoja jas baigti, iki bus suformuotas valstybės biudžetas, kad būtų spėjama suderėtus dalykus įtraukti į valstybės biudžeto projektą. Sutarties vykdymo kontrolę vykdo Sutarties šalys ir jų bei įstatymų įgalioti asmenys. Sutartis sudaryta septyniolika vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai ir du egzemplioriai Vyriausybei.