Sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą.


sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams Valstybės rinkliava mokamą į Lci akcijų pasirinkimo sandoriai mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas — Paslaugos teikimo proceso aprašymas Leidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais veikla Leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla turėtojas — asmuo, turintis Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių nustatyta tvarka išduotą leidimą, kuriuo patvirtinama jo teisė verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais Lietuvos Respublikoje, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Įmonė, norinti gauti leidimą pateikia nustatytosios formos prašymą ir deklaraciją, reikiamus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai toliau — Taryba. Taryba patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir ar Gyventojų registruose fizinio asmens teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir ar likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Taryba, norėdama tinkamai įvertinti pateiktą informaciją arba kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme pateiktų duomenų, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias institucijas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžias institucijas.

Taryba gavusi tinkamai pateiktus dokumentus atliekas pareiškėjo finansinį, technologinį ir vadybinį įvertinimą.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pareiškėjas pateikia Tarybai jos nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitikti teisės aktų nustatytiems reikalavimams: Deklaraciją; Informaciją apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą; Informaciją ir ar dokumentus apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas: nurodomi šių vietų adresai, talpyklų rezervuarų skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų rezervuarų numeriai, talpa kub.

Tuo atveju, kai neturima terminalų sandėlių ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams — šios informacijos pateikti nereikia; Terminalų sandėliųtalpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais sandėliaistalpyklomis kai terminalai sandėliaitalpyklos sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą pareiškėjui nuosavybės teisepareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus.

Nepažeidžiant šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatytos Vertybinių popierių komisijos teisės reikalauti sustabdyti arba nutraukti prekybą finansine priemone, reguliuojamos rinkos operatorius turi teisę sustabdyti arba nutraukti prekybą finansine priemone jo administruojamoje reguliuojamoje rinkoje ir arba daugiašalėje prekybos sistemoje, jeigu finansinė priemonė nebetenkina reguliuojamos rinkos ir arba daugiašalės prekybos sistemos taisyklėse nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai prekybos sustabdymas arba nutraukimas galėtų padaryti didelės žalos investuotojų interesams arba sklandžiam rinkos veikimui. Reguliuojamos rinkos operatorius, kuris sustabdo ar nutraukia prekybą finansine priemone toje reguliuojamoje rinkoje ir arba daugiašalėje prekybos sistemoje, privalo šį sprendimą paskelbti viešai ir perduoti su šiuo sprendimu susijusią informaciją Vertybinių popierių komisijai. Apie finansinių priemonių, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, prekybos sustabdymą ar nutraukimą Vertybinių popierių komisija praneša kitų valstybių narių priežiūros institucijoms. Jeigu Vertybinių popierių komisija reikalauja sustabdyti ar nutraukti prekybą finansine priemone vienoje ar keliose reguliuojamose rinkose ir daugiašalėse prekybos sistemose, toks Vertybinių popierių komisijos sprendimas turi būti nedelsiant viešai paskelbtas.

Tuo atveju, kai neturima terminalų sandėlių ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams — šios informacijos pateikti nereikia; Informaciją apie darbuotojus nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys. Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el.

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Dalyvis atsako už pateikamos informacijos teisingumą ir atitikimą galiojantiems įstatymams. Administratorius neatsako už siūlomų Prekių vartojamąsias savybes ir už Prekių pardavimo teisėtumą. Administratorius nedalyvauja jokiuose teisiniuose santykiuose tarp Dalyvių, jiems sudarant pirkimo-pardavimo sandorius ir neatsako už Dalyvių veiksmų teisėtumą. Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo nutrūkimus, galinčius įvykti dėl techninių ryšio, techninės bei programinės įrangos gedimų, tačiau įsipareigoja naudoti visas protingas įmanomas priemones, kad tokių nutrūkimų būtų išvengta.

Paslaugos teikėjo veiksmų neveikimo apskundimo tvarka Tarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai jei yra žinoma apie tokias organizacijas.

Kaip išvengti ddos - PAMOKA The_Lightz